Aktuelle Nachrichten aus Israel

Präsentiert von Fokus Jerusalem - Das TV-Magazin aus Israel

Rubriken
Alle Beiträge

Israelische Armee erstürmt Gaza-Hilfsflotte

The Israeli Navy during the take over of the Gaza-bound Flotilla aid ships from Turkey. Photo by Moti Milrod/Pool/Flash90. *** Local Caption *** ôòåìú çééì äéí ùééèú 13 ðâã îùè ñéåò òæä èåø÷éä
çééìéí
öäì
öä“ì
çééì äéí
îùè
äîùè
òæä
èåø÷éä
îáöò
ñôéðåú
ñôéðä
ñéøåú ñéøä
àåðéåú
àåðééä
àåðéä
çîåùéí
öä“ì
öä“ì