Aktuelle Nachrichten aus Israel

Präsentiert von Fokus Jerusalem - Das TV-Magazin aus Israel

Rubriken
Alle Beiträge

.

Prime Minister Benjamin Netanyahu meets with Republican Presidential candidate, Donald Trump, in New York, on September 25, 2016. Photo by Kobi Gideon/GPO *** Local Caption *** øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå ðôâù òí äîåòã äøôåáìé÷àé ì ðùéàåú àøöåú äáøéú, ãåðìã èøàîô á ðéå éåø÷
áé÷åø