Aktuelle Nachrichten aus Israel

Präsentiert von Fokus Jerusalem - Das TV-Magazin aus Israel

Rubriken
Alle Beiträge

Jüdische Musiker in Jerusalem

Ultra orthodox Jews play klezmer music as they walk next to the walls of the Jerusalem’s Old City, during the Passover holiday, on April 28, 2016. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ëìéæîøéí, éøåùìéí, ôñç
ëìéæîø
çøãéí
çøãé
úäìåëú ëìéæîøéí ëì çâ ôñç äéåöàú îîúçí èçðú äøåç áùëåðú éîéï îùä ìòáø ÷áø ãåã äîìê áäø öéåï òåáø ãøê çåîåú äòéø äòúé÷ä. áäúìåëä äëìéæîøéí îðâðéí ùøéí åøå÷ãéí