Aktuelle Nachrichten aus Israel

Präsentiert von Fokus Jerusalem - Das TV-Magazin aus Israel

Rubriken
Alle Beiträge

.

Israeli border police guard check a Palestinian woman’s ID at Damascus Gate in Jerusalem’s Old City, on April 24, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** îùèøä
ùåèøéí
îçñåí
îåñìîéí
úééøéí
úééøåú
îá÷øéí
òéø òúé÷ä
éøåùìéí
ôñç
çâ
çåôùä
äø äáéú
àáèçä
ãúééí
ôìàçéú
îåëøú